ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 9 25 34
ม1./2 26 9 35
ม.1/3 27 9 36
รวม ม.1 62 43 105
ม.2/1 12 25 37
ม.2/2 15 18 33
ม.2/3 22 11 33
รวม ม.2 49 54 103
ม.3/1 9 24 33
ม.3/2 26 14 40
ม.3/3 27 10 37
รวม ม.3 62 48 110
รวม ม.ต้น 173 145 317
ม.4/1 11 39 50
ม.4/2 34 21 55
รวม ม.4 45 60 105
ม.5/1 12 27 39
ม.5/2 15 23 38
รวม ม.5 27 50 77
ม.6/1 7 25 32
ม.6/2 18 4 22
รวม ม.6 25 29 54
รวม ม.ปลาย 97 139 236
       
รวมทั้งหมด 270 284 554