ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1/1

15

21

36

1./2

17

18

35

ม.1/3

18

18

36

รวม ม.1

50

57

108

ม.2/1

8

28

36

ม.2/2

26

12

38

ม.2/3

27

11

38

รวม ม.2

61

51

112

ม.3/1

11

26

37

ม.3/2

26

11

37

ม.3/3

21

19

40

รวม ม.3

58

56

114

รวม ม.ต้น

169

164

333

ม.4/1

11

29

40

ม.4/2

22

26

48

รวม ม.4

33

55

88

ม.5/1

8

24

32

ม.5/2

20

5

25

รวม ม.5

28

29

57

ม.6/1

11

22

33

ม.6/2

19

14

33

รวม ม.6

30

36

66

รวม ม.ปลาย

91

120

211

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

260

284

544