รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปราณี จันดำ (ณี)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : 2
อีเมล์ : praneejun@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มิ.ย. 2560,16:51 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.176.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล